Miechów - Miasto i Gmina

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Miechowie

czwartek, 7 czerwca 2018

W dniu 7 czerwca 2018 r.  Rada Miejska udzieliła Dariuszowi Marczewskiemu - Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej- Zenon Czekaj. Podczas XXXIX sesji podjęto łącznie 20 uchwał.

Przed przystąpieniem Rady do opiniowania uchwały dotyczącej absolutorium, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wojciech Tambor przedstawił opinię Komisji  dotyczącą wykonania budżetu Gminy i Miasta Miechów za 2017 rok oraz Uchwałę  Składu Orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie wykonania absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Miechów. Opinię Komisji Budżetu Gminy i Mienia Komunalnego odczytał przewodniczący Jarosław Czekaj.

Udzielenie absolutorium burmistrzowi, nastąpiło po wcześniejszym zapoznaniu się radnych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdaniem finansowym za wskazany okres oraz opinią Składu Kolegium Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą odczytała Dorota Maciaszek - Skarbnik Gminy Miechów.

W trakcie obrad, burmistrz omówił najważniejsze inwestycje zrealizowane na terenie Gminy i Miasta Miechów w roku ubiegłym.

Łączna kwota dochodów w budżecie Gminy Miechów w 2017 roku
wyniosła  -  72 536 493,71 zł
(98,46 % planu)
w tym:
Dochody bieżące – 67 030 054,49 zł
Dochody majątkowe – 5 506 439,22 zł

Największe kwoty w dochodach uzyskano z tytułu:
Podatku dochodowego od osób fizycznych – 12 404 483,00 zł
Części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
– 11 382 258,00 zł
Świadczeń wychowawczych – 11 995 078,27 zł
Świadczeń rodzinnych – 5 507 741,86 zł
Podatku od nieruchomości – 5 474 042,29 zł
Części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 3 690 156,00 zł
Podatku rolnego  - 1 892 009,88 zł
Dochodów z najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania – 1 634 840, 36 zł
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 432 653, 32 zł
Podatku od środków transportowych -1 129 563,52 zł

Wydatki w budżecie Gminy Miechów w 2017 roku wyniosły 72 360 655,67 zł
(96, 46 % planu)

w tym:
Wydatki bieżące – 62 875 712,14 zł
Wydatki majątkowe -  9 484 943,53 zł

Największą pozycję po stronie wydatków stanowiły:
Oświata i wychowanie – 20 638 043,77 zł
Dział Rodzina – 18 515 989,79 zł  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 137 604,15 zł
Pomoc społeczna  - 4 202 456,07 zł

Zrealizowane zadania: 

Drogi gminne -  2 182 690,51 zł

 • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Pojałowice - Nasiechowice (Górka Muniakowska) – 378 365,56 zł ,
  w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie - 7 219,79 zł
 • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości  Jaksice (Parcela Górna Podgórze) – 216 493, 26 zł,
  w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie - 13 231,05 zł
 • Remont drogi gminnej Nasiechowice – Janikowice – 248 696,16 zł
 • Remont drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Miechowie – 245 724,73 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Szewska za DK7  - 173 674,04 zł
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Widnica – 148 267,03 zł
 • Remont drogi gminnej Kamieńczyce przez wieś – 118 585,22 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Jana III Sobieskiego w Miechowie  - 111 048,71 zł
 • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Kalina Lisiniec - 97 895, 70 zł, w tym środki z funduszu
  sołeckiego w kwocie  -7 107,68 zł
 • Remont drogi gminnej Sławice w stronę Gawrońca – 91 560,34 zł
 • Remont dróg gminnych przy blokach na os. XXX lecia PRL w Miechowie
  I etap - 83 621,34 zł
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej łączącej os. XXX-lecia z ul. M. Konopnickiej w Miechowie  - 74 104,53 zł
 • Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kraszewskiego - 57 509,07 zł
 • Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - odcinek  trasy rowerowej i pieszo- rowerowej na terenie Gminy Miechów - 35 000,00 zł (dokumentacja)
 • Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Miechów poprzez wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od DK 7
  do ul. Warszawskiej w Miechowie - 33 210,00 zł (projekt)
 • Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Pojałowice - Nasiechowice (Górka Muniakowska) - 27 760,00 zł (dokumentacja projektowa)
 • Przebudowa drogi gminnej, ul. Piłsudskiego w Miechowie – 27 337,32 zł
 • Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Matejki i ul. Warszawskiej w Miechowie - I etap  - 13 837, 50 zł

Drogi publiczne wojewódzkie - 795 326,50 zł

 • Obwodnica Miechowa - 685 348,59 zł
 • Budowa obustronnych peronów komunikacji publicznej w ciągu DW 783 ul. Racławickiej w Miechowie - 59 999,90 zł
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 w miejscowości Miechów, ul. w zakresie budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów, zatoki autobusowej w pasie drogi wojewódzkiej  - 49 978,01 zł

Drogi publiczne powiatowe  

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1203K ul. Piłsudskiego w Miechowie
   - 478 599,79 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Przebudowa części istniejącego budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne w m. Falniów gm. Miechów - 779 546,01 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 • Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Powiatowej Policji w Miechowie - środki zostały przekazane i rozliczone - 18 000,00 zł
 • Zakup zestawu poduszek ciśnieniowych w celu doposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej - 5 000,00 zł

Ochotnicza Straże Pożarne

 • Remont budynku remizy OSP w Zagorzycach - 254 660,54 zł
 • Dotacja celowa dla OSP w Miechowie na zakup motopompy pożarniczej - dotacja została przekazana dla OSP Miechów i rozliczona
  - 20 045,76 zł

Oświata i wychowanie

 • Remont pomieszczeń przedszkola w ramach projektu, przygotowanie pomieszczeń  dla dzieci do lat 3 (drugi oddział żłobka samorządowego w Miechowie)  - 250 100,00 zł
 • Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Pojałowicach o nowe pomieszczenia dydaktyczne, sportowo - rekreacyjne i pomieszczenia dla przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Dziewięcioły, Nasiechowice, Pojałowice, Szczepanowice, Zarogów (projekt) - 57 810,00 zł
 • Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jaksicach, w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Jaksice, Biskupice, Wielki Dół, Celiny - 21 150,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej i w ul. Krótkiej w Miechowie - 867 018,84 zł
 • Dotacje celowe z budżetu Gminy i Miasta Miechów w ramach projektu "Wymiana starych źródeł na nowe, ekologiczne kotły w Gminie Miechów" w ramach PONE -  łącznie zlikwidowano 67 pieców/kotłów
  (udzielono dotacji 58 mieszkańcom Gminy Miechów) - 391 043,00 zł
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nowa - Prądzyńskiego - 44 828,28 zł
 • Budowa i rozbudowa wodociągu i obiektów kubaturowych w miejscowości Brzuchania (opracowanie projektu) - 34 400,00 zł
 • Przebudowa placu zabaw przy ul. Służba Polsce w Miechowie - 24 088,04 zł
 • Rozbudowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Folusz -26 301,52 zł
 • Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działki Biskupice -15 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wodociągu w kierunku stacji PKP w Szczepanowicach w ramach Funduszu Sołeckiego Szczepanowice
  - poniesiono nakłady finansowe na opracowanie projektu - 12 500,00 zł
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Zagrody - 8 357,83 zł
 • Wodociąg w miejscowości Podmiejska Wola w ramach Funduszu Sołeckiego Podmiejska Wola - 7 110, 37 zł – dokumentacja
 • Dofinansowanie wodociągu Szczepanowice - Parcela w ramach Funduszu Sołeckiego Szczepanowice - 6 000,00 zł - dokumentacja

Oświetlenie ulic, placów i dróg      

 • Wykonanie oświetlenia w miejscowości Kamieńczyce - 57 885,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia na odcinku I parceli w miejscowości Bukowska Wola  - 31 750 zł
 • Dokończenie oświetlenia na Kresach i rozpoczęcie zadania oświetlenia "sołtysiego końca" na 2017 r. w  miejscowości Przesławice w ramach Funduszu Sołeckiego Przesławice - 23 755,00 zł
 • Oświetlenie Dziewięcioły - Ścięgna, Dziewięcioły - 19 068,70 zł

Pozostała działalność

 • Likwidacja węglowej kotłowni lokalnej K1, rozbudowa kotłowni gazowej K2 o 3 kotły gazowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu podłączenia istniejących obiektów ogrzewanych z likwidowanej lokalnej kotłowni K1
  do kotłowni K2 - 2 053 246,52 zł
 • Dotacje celowe z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania - KAWKA 2 - dotacje wypłacone dla mieszkańców oraz wspólnot mieszkaniowych w ramach wymiany źródeł ciepła (łącznie zlikwidowano 376 pieców) program KAWKA - 991 243,55 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów. Termomodernizacja budynku
  Ośrodka Zdrowia  w Nasiechowicach” - 212 467,77 zł
 • Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na "Trzydziestce" - 111 476,21 zł
 • Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie - opracowanie dokumentacji - 86 100,00 zł
 • Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy zlokalizowanych w bloku nr 3
  na os. XXX-lecia PRL w Miechowie -70 150,41 zł
 • Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na ul. Słonecznej - 56 193,80 zł
 • Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy zlokalizowanych w bloku
  nr 2 na os. XXX-lecia PRL w Miechowie-43 957,62 zł
 • Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy zlokalizowanych w Miechowie
  przy ul. Szpitalnej 2-38 141,29 zł
 • Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy zlokalizowanych w bloku nr 7
  na os. XXX-lecia PRL w Miechowie - 35 850,02 zł
 • Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy zlokalizowanych w Miechowie przy
  ul. Racławickiej 14 -18 487,44 zł
 • Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy zlokalizowanych w Miechowie przy
  ul. Szpitalnej 4 - 5 197,30 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • Dotacja celowa dla CKiS na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja nagłośnienia w sali widowiskowo- kinowej w CKiS w Miechowie"
  -  40 000,00 zł
 • Doposażenie wentylacji mechanicznej w niezbędny moduł klimatyzacyjny w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej - 30 000,00 zł

Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego w 34 miejscowościach gminnych – 376 716,48 zł

 Największe zadania inwestycyjne zrealizowane w 2017 roku

 • Likwidacja węglowej kotłowni lokalnej K1, rozbudowa kotłowni gazowej K2 o 3 kotły gazowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu podłączenia istniejących obiektów ogrzewanych z likwidowanej lokalnej kotłowni K1 do kotłowni
  K2- 2 053 246,52 zł
 • Dotacje celowe z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania - KAWKA 2 - dotacje wypłacone dla mieszkańców oraz wspólnot mieszkaniowych w ramach wymiany źródeł ciepła (łącznie zlikwidowano 376 pieców) program KAWKA - 991 243,55 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej i w ul. Krótkiej w Miechowie
  - 867 018,84 zł
 • Przebudowa części istniejącego budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne
  w miejscowości Falniów gmina Miechów - 779 546,01 zł
 • Obwodnica Miechowa - 685 348,59 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1203K ul. Piłsudskiego w Miechowie - 478 599,79 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów. Termomodernizacja budynku
  Ośrodka Zdrowia  w Nasiechowicach” -212 467,77 zł
 • Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na "Trzydziestce" -111 476,21 zł

Wykaz uchwał podjętych na Sesji Rady Miejskiej w Miechowie w dniu 7 czerwca 2018 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2018 Nr XXXV/538/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Miechów.
 3. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Miechowie za rok 2017.
 4. Projekt uchwały w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Miechów z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Miechów za rok 2017.
 5. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Miechów.
 6. Projekt uchwały w sprawie: odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta Miechów.
 7. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Miechów.
 8. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości, położonej  w Miechowie, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 9. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Pojałowicach.
 10. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Szczepanowicach.
 11. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie podziału i sporządzenie opinii szacunkowej działki 48 położonej w Falniowie -Wysiołku.
 12. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie podziału i sporządzenie opinii szacunkowej działki 83/2 położonej w Glinicy.
 13. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie podziału i sporządzenie opinii szacunkowej działki 2272/2 położonej w Miechowie.
 14. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Racławickiej 10 w Miechowie w formie bezprzetargowej, na czas nieoznaczony.
 15. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie.
 16. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów.
 17. Projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Projekt uchwały w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miechowie przeprowadzenia kontroli problemowej;
 19. Projekt uchwały w spawie: zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej w Miechowie;
 20. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miechowie.
Podziel się: